35,000 تومان

در رساله مجتمع اقامتی نمایشگاهی با رویکرد باغ ایرانی، تاریخچه و اقلیم منطقه مورد نظر بدقت مورد مطالعه قرار گرفته است و دارای موضوع چند عملکردی است که بصورت بسیار ویژه و بدون مطالب تکراری ارائه شده است.