مجموعه پروژه های آموزشی از قبیل مدرسه ، هنرستان ، دبیرستان ، دانشگاه ، دانشکده ، مهدکودک , کانون پرورش فکری کودکان و … می باشد .