59,000 تومان

پروژه طرح ۴ : بیمارستان ۶۴ تختخوابی همراه با تمام  نقشه های معماری و سه بعدی های حرفه ای داخلی و خارجی بنا